Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН coridabg.com

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „АБАКО“ ООД, ЕИК 831519951, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Христо  Ботев № 10, ет. 1 („Доставчик“), и ползвателите на уебсайта, електронния магазин и другите услуги и съдържание, предоставяни и намиращи се на домейн www.corridabg.com и неговите поддомейни (домейнът наричан за кратко „Сайтът“ или „coridabg“, а ползвателите – „Потребител/и“, „вие“, „вашето“), включително сключването на договор за покупко-продажба и доставка на стоки.

Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате услугите или съдържанието, предоставено чрез Сайта. Настоящите условия представляват обвързващо правно споразумение между вас (и всяко друго лице, от името на което приемате тези условия и Доставчика (всеки поотделно „страна“ и заедно „страните“) от датата, на влизате в Сайта или неговите поддомейни. Използването на Сайта е предмет на настоящите условия.

ЧРЕЗ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕТО МУ) ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА, КОИТО СЛЕДВАТ, КАКТО И С ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ДОБАВЕНИ КЪМ ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, И С ВСИЧКИ ПРОМЕНИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДМЕТ. АКО НЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ИЛИ НЕ ИСКАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТЯХ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА И ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ НЕГО.

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „АБАКО“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. Христо Ботев № 10
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1000, бул. Христо Ботев № 10
 4. Данни за кореспонденция: websales@coridabg.com, телефон: +359884163424
 5. Вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията: ЕИК 831519951
 6. Доставчикът е регистриран по ЗДДС: BG831519951
 7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 (2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 • ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. coridabg e платформа за електронна търговия, достъпна на уеб адрес www.coridabg.com, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в Сайта стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в Сайта;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез предвидените в Сайта електронни средства за разплащане;
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в Сайта;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата coridabg.com в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право, критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоките, предлагани на Сайта.

(2) По силата на сключения с даден Потребител договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността върху Потребителя на избраните от него, чрез Сайта, стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора.

(3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в Сайта и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в Сайта.

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от съответния Потребител при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 7. (1) Потребителите могат да използват Сайта и услугите, които се предоставят чрез него, включително да сключват договори за покупко-продажба на стоки, като се регистрират на Сайта, както и без регистрация.

(2) Потребителите могат да се регистрират на Сайта чрез (i) предоставяне на имейл адрес и парола, избрана от тях или посредством (ii) легитимaция чрез Facebook или Google профил, с което се счита, че са приели настоящите общи условия.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Потребителя, ако той няма такъв към момента на извършване на поръчката, и между Потребителя и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) Потребителят се задължава да предоставя верни и актуални данни при извършване на регистрация или поръчка в Сайта. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в Сайта по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в Сайта (с или без профил);

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената;

(6) Потвърждение на поръчката.

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. (1) Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

Чл. 10. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 11. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 • ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 12. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г .

Чл. 13. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в Сайта са определени в профила на всяка стока в Сайта.

(2) Цената на стоките е посочена в профила на съответната стока на Сайта и е с включени всички данъци и такси.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи за доставка на съответна стока не е включена в цената на стоките, посочени в Сайта. Стойността на доставката се определя автоматично в хода на осъществяване на съответната поръчка. Доставчикът може да определи безплатна доставка при покупка на стоки над определена сума. В тези случаи, при упражняване правото на отказ от сключения договор, съгласно чл. 15, ал. 1 по-долу, от сумата за връщане на Потребителя се приспада сумата за доставка на съответната стока/и.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством механизмите в Сайта.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ в Сайта, преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез Сайта или по електронна поща.

Чл. 14. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равна на или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 15. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор или да иска замяна в срок от 14 дни, считано от датата на доставка, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта тук и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на Сайта в раздел Условия за връщане и замяна и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ или замяна по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на Сайта и в Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато Потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес https://coridabg.com/page/formulyar-za-vrashtane-na-zakupena-stoka  и в Приложение № 1 към тези общи условия или по друг подходящ начин.

(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 16. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез Сайта.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 17. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на предлаганите от него стоки.

 • ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 18. (1) На основание БДC-515-88-М12, гаранционният срок на обувните изделия е 30 дни от датата на закупуване на стоката и важи само на територията на Република България. Гаранцията покрива единствено производствени дефекти. За такива се считат:

 • Сцепване на лицевия материал /саята/. Не се покрива нараняване на кожата по повърхностния слой.
 • Пречупване на ходилото
 • Разцепване на ходилото
 • Падане на форта
 • Повредени ципове при получаване на артикула

 

(2) При разлепване и/или отстраним дефект обувните артикули се ремонтират в срок до 30 дни.

 

(3) Търговската гаранция не важи в следните случаи:

 • При опит за умишлено повреждане на продукта, включително от домашни любимци.
 • Повреди, причинени от лошо съхранение или неправилна експлоатация на продукта.
 • Опит за поправка от страна на клиента.
 • Търговската гаранция не покрива загубени или липсващи елементи, охлузвания и драскотини по тока, подметката и външната страна на обувките.
 • Пропускането на вода не се счита за рекламация по смисъла на тази гаранция, с изключение на случаите, когато продуктът е обозначен като ВОДОУСТОЙЧИВ (GORE-TEX, WATERPROOF и др. водозащитни мембрани).
 • При носене на обувки с тъмен хастар е възможно оцветяване на ходилото

(4) Потребителите има право да предявяват рекламация на всяка закупена стока, като поискат извършване на безплатен ремонт на стоката. Рекламацията се урежда от производителя чрез продавача съгласно чл. 112-115 и чл. 119 от ЗЗП.

 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът може да организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук.

(2) Въведените от Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрация или извършване на поръчка в Сайта обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената процедура за изгубени или забравени имена и пароли, достъпна на адрес: coridabg.com

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители.

(2) Доставчикът и Потребителите се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителите в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля; или

В) с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в Сайта.

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува актуалните общи условия на адрес https://coridabg.com/page/terms-policy.

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика в се прекратяват в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
 3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 4. при изземване или запечатване на оборудването на Доставчика от държавни органи;
 5. в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в Сайта. В този случай сключените до датата на заличаване, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 • ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на Сайта и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила или други технически причини, като липса на интернет връзка и т.н.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребител, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

 • ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Потребителят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове, социални мрежи и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на Сайта.

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора или замяна на закупена стока

При желание за връщане или замяна на закупена стока, попълнете този формуляр и изпратете заедно със стоката на адрес: бул. „Христо Ботев“ 10, София 1000, България

 1. Име и фамилия:...............................................
 2. Номер на поръчката: ...............................................
 3. Дата на получаване: ...............................................
 4. Номер на документ за покупка (касов бон/фактура), в случай на рекламация:..................................

Не забравяйте, в случай на рекламация, да прикачите документа за покупка (касов бон/фактура) при изпращане.

 1. Детайли за продуктите, който желаете да върнете (при повече продукти от даденото място, попълнете детайлите на гърба на формуляра):

Продукт (Модел/Номер)

Количество

Цена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Причина за връщане (моля изберете):
 2. Продуктът не ми харесва
 3. Продуктът не отговаря на снимката/описанието
 4. Продуктът е дефектен
 5. Изпратен е грешен продукт
 6. Качеството не отговаря на очакванията ми
 7. Не искам да посочвам причина
 8. Друго:................................................................

 

 1. Бих искал продуктът да бъде заменен с модел (наименование/SKU) .................................., номер .................................., на цена от .....................
 2. Моля въведете детайли на банковата сметка, по която желаете да бъде възстановена сумата:
  1. Име на титуляря на сметката: ................................................................
  2. IBAN: ................................................................
  3. BIC: ................................................................

 

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

– Дата

 

------------------------------------------------------

 

 

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

Стандартни указания за отказ:

 

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на coridabg.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт coridabg.com Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

 

Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на coridabg.com

Сравнение на продукти

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Научете повече за това как използваме бисквитките и как можете да промените вашите настройки тук